Vi har fået at vide af flere af vores læsere, at de er blevet nægtet optagelse i SFU, andre igen er ekskluderet. Vi har desuden modtaget følgende udtalelse, der er vedtaget af SFU’s landsledelse den 3. oktober, der bliver brugt som begrundelse for at udelukke folk, der støtter Socialistisk Standpunkt, fra SFU.

Det drejer sig om mindst 10, der er enten nægtet optagelse eller ekskluderet fra SFU, med den begrundelse at de støtter Socialistisk Standpunkt.

I begyndelsen af september offentliggjorde Socialistisk Standpunkt en leder med titlen Enhed for uforsonlig kamp imod de borgerlige – SF er nøglen. Her forklarer vi, at den største forhindring for arbejderklassen og ungdommen i Danmark i dag er den borgerlige regering. Det eneste, der kan vælte den borgerlige regering, er arbejderklassen. Til det formål er det nødvendigt med enhed i arbejderbevægelsen, og til denne enhed er SF nøglen, fordi partiet i den seneste periode har tiltrukket de mest bevidste lag af arbejdere og unge.

Brug for et stærkt SFU
Derfor har vi i avisen, på hjemmesiden og i løbesedler opordret alle bevidste arbejdere og unge til at melde sig ind i SF og SFU, opbygge disse organisationer, og ikke mindst at arbejde for et marxistisk program inden i organisationerne.

Der er ikke brug for nye partier, men derimod for at arbejderklassen og ungdommens eksisterende organisationer styrkes og ikke mindst fremsætter et klart program for at vælte den borgerlige regering, hvilket er den eneste vej til reelt at styrke arbejderklassens organisationer. Et program til forsvar for velfærden, et socialistisk program.

Socialistisk Standpunkt opfordrer alle, der kæmper for arbejderklassen og ungdommens krav, uanset om de er marxister eller ej, til at melde sig ind i SF og SFU. Målet er at bygge stærke organisationer, der kan kæmpe for et socialistisk samfund.

Politisk indsnævring
Udtalelsen fra SFU’s landsledelse har den modsatte virkning. Med ledelsens udtalelse indsnævres SFU politisk, og det svækker SFU frem for at styrke organisationen.

SFUs ledelse har i deres udtalelse besluttet at udelukke folk fra SFU ud fra en lang kriterier, bl.a. hvis en person;
 • Har status som ”medlem”, ”observatør” eller ”kontakt” i Socialistisk Standpunkts organisation.
 • Aktivt søger at udbrede bladet samt dets kampagner, arrangementer og lignende aktiviteter ved salg, agitation eller uddeling (dette gælder såvel i som udenfor SFU).
 • Har skrevet artikler i bladet eller på en af dets hjemmesider.
 • Har ytret sympati for bladet som sådan, herunder deltaget i støttegrupper og lignende for bladet og dets internationale kontaktflade og ideologiske bagmænd.
 • Optræder som underskrivere på organisationens kampagner, appeller og lignende samt tilsvarende aktiviteter under dens internationale kontaktflade.
 • Systematisk hjælper bladet til at komme til orde i SFU’s organisation.
Hvis den borgerlige regering skal væltes er det absolut nødvendigt med enhed. Udtalelsen fra SFU’s landsledelse har den fuldstændig modsatte virkning – splittelse.

Med udtalelsen kan landsledelsen udelukke alle de ønsker med henvisning til, at de fremfører ideer, som ”minder om Socialistisk Standpunkts”. Men Socialistisk Standpunkt forsvarer og kæmper for de marxistiske ideer i arbejderbevægelsen og fremfører kampen for et socialistisk samfund. Udtalelsen betyder i virkeligheden, at landsledelsen i SFU kan udelukke alle, der forsvarer SFU’s program.

Krise i kapitalismen
SFU har nu fokus på finanskrisen, der med al tydelighed har vist at det kapitalistiske system ikke kan fungere, og ikke kan sikre fremgang for det store flertal.

Det er derfor fuldstændig absurd, at ledelsen samtidig vil udelukke de marxistiske ideer, der er de eneste, som har forklaret og forudset den nuværende finansielle krise, og som er de eneste ideer, der kommer med et svar på krisen, der adskiller sig fra de borgerliges svar med regulering og støtte til bankcheferne.

I den kommende periode vil vi se, at finanskrisen spreder sig til den virkelige økonomi med arbejdsløshed, tvangsauktioner, nedskæringer til følge. Senest har vi set regeringens forsøg på at angribe dagpengene. Klassekampen er steget i de seneste år i Danmark, men i den kommende periode vil den blive endnu mere bitter. Kapitalisterne, der bliver repræsenteret af de borgerlige, vil lægge krisens byrde på arbejderklassens skuldre. De kræver hårde angreb på arbejderklassen og ungdommens leveforhold. I en sådan situation er der brug for klare svar fra arbejderbevægelsen.

Brug for åben diskussion
De seneste år har vist, at højrekursen fra ledelsen i arbejderbevægelsen ikke fører nogen vegne. Der er derfor brug for en åben diskussion af vejen frem. SFU’s landsledelse gør det stik modsatte. På et tidspunkt, hvor der mere end nogensinde før er folk der leder efter svar og brug for åben debat, lukker de al debat ned og udelukker de, der har forklaret krisen. Det går imod alle de bedste demokratiske traditioner fra den danske arbejderbevægelse. Ledelsen i SFU må stole på arbejderklassen og ungdommen, ikke udelukke dem. Socialistisk Standpunkt opfordrer alle til at kæmpe for internt demokrati i SFU og resten af arbejderbevægelsen.

Overalt kan man se, at de marxistiske ideer vinder genklang, fordi de er de eneste der kan give et svar på den nuværende krise. Den seneste udvikling i Frankrig viser, at de marxistiske ideer har en reel plads i arbejderbevægelsen. Op til kongressen i det franske Kommunistparti (PCF), der er en del af samme internationale sammenslutning som SF (New European Left Forum), var der tre dokumenter til afstemning. Det ene af dokumenterne forsvarede de marxistiske ideer som den eneste vej til at redde Kommunistpartiet. Dokumentet blev fremsat af Socialistisk Standpunkts søsteravis La Riposte. Kræfterne omkring La Riposte er numerisk meget svage, men opnåede i afstemningen blandt samtlige af kommunistpartiets medlemmer 5419 eller 15 procent af stemmerne.

I den kommende periode vil de danske kapitalister angribe arbejderklassen og ungdommen endnu hårdere end hidtil, og til det formål skal de bruge arbejderklassens ledere. Vi kan allerede se det, når de siger, at man må holde partipolitik udenfor finanskrisen, og når de forsøger at inddrage SFU’s ledelse i at anbefale euroen. Som krisen udvikler sig, vil fronterne mellem arbejdsgiverne og arbejderklassen blive trukket kraftigere op.

Ret skytset mod de borgerlige
Vi må fra SF og SFU’s side fortsætte med at fremføre et klart alternativ til den borgerlige regeringsnedskæringspolitik. Det er det, der har skabt fremgangen i den seneste periode. Skal de borgerlige væltes, er den eneste vej at fortsætte med at fremsætte et klart alternativ, og ikke legitimere nedskæringspolitikken, som det for eksempel var tilfældet, da ledelsen i SF – før finanslovsforhandlingerne begyndte – lovede, at de ville stemme for finansloven uanset hvad.

Vi møder en del, der er på vej ud af SFU, eller som allerede har meldt sig ud i protest mod ledelsen. Det er folk, der er trætte af både den politiske retning og manglen på aktivitet og internt demokrati, som ledelsens udtalelse er et godt eksempel på. Hvad disse folk søger, er en klar politisk linje og en klar plan for at opbygge SFU og involvere samtlige medlemmer. Men løsningen er ikke at melde sig ud. Tværtimod må alle gode klassekæmpere – både de der er medlemmer og de der er udelukket – blive i og omkring SFU og kæmpe for de marxistiske ideer.

I den kommende periode vil klassekampen skærpes. Endnu flere vil se til SF og SFU, og diskussionerne vil skærpes internt i organisationerne. I de diskussioner er det afgørende, at der er en marxistisk tendens, der kan fremføre en klar socialistisk politik.Vi bringer her den fulde ordlyd af udtalelsen, som SFU's landsledelse vedtog den 3. oktober 2008:

Principudtalelse om ”SFU og Socialistisk Standpunkt”

SFU er en sammenslutning af enkeltindivider, som indenfor rammerne af SFUs vedtægter, principprogram og organisation, ønsker at støtte eller kæmpe for det politiske perspektiv som SFUs landsmøde opstiller overordnet. Det er et bærende princip i vores organisering, at vi ikke sorterer medlemmer ved indgangen eller ekskluderer folk alene for at ”afvige” fra vores landsmøde og landsledelses konkrete enkelte beslutninger. Men SFU er en selvstændig politisk enhed. Vi er ikke blot en platform hvorpå en række mindre politiske organisationer, med mere uddybede programmer kan arbejde. Vi forventer af vores medlemmer, at deres primære politiske loyalitet ligger hos SFU og at deres arbejde i organisationen handler om at styrke og opbygge SFU. Landsledelsen ser det derfor som sin pligt – med udgangspunkt i vedtægternes § 5, stk. 1 – at beskytte SFU imod enhver organisation, der kollektivt søger at influere på vores indre liv.


SFU’s landsledelse anerkender at der eksisterer et tidsskrift der hedder ”Socialistisk Standpunkt” og vores medlemmer er velkomne til at læse dette blad, hvis de har lyst til det. Landsledelsen mener dog samtidigt, at der bag tidsskriftet findes en selvstændig politisk organisation, som er kendetegnet ved at have sin egen kongres, egen ledelse, egne afdelinger, egne lokaler og ansatte, eget program og egen international kontaktflade. Landsledelsen mener, at al erfaring viser, at personer der har udgangspunkt i denne organisation, altid vil arbejde efter denne organisations prioriteringer og altid have opbygningen af denne organisation som sin vigtigste prioritet. En sådan gruppe vil landsledelsen ikke tillade at arbejde indenfor rammerne af SFU. Personer med en passende relation til Socialistisk Standpunkt, kan derfor ikke opnå eller opretholde medlemskab af SFU.


Landsledelsen er af den opfattelse, at organisationen bag Socialistisk Standpunkt forsøger at skjule at man kan have anden relation til bladet, end ”læser”. Derfor er det ikke tilstrækkeligt at spørge en person, om denne er ”medlem af Socialistisk Standpunkt”. For at skabe en åben proces med en størst mulig retssikkerhed for SFU’s medlemmer, har Landsledelse fastlagt, hvilke kriterier der primært vil ligge til grund for, at en person kan defineres som havende en ”medlemsrelation” til gruppen bag bladet. Der må dog altid blive tale om en samlet vurdering af hver enkelt person. I denne vurdering vil de enkelte kriterier indgå med forskellige vægt og det er summen, som vil ligge til grund for Landsledelsens beslutning.


Vi ser på hvorvidt personen
 • Har status som ”medlem”, ”observatør” eller ”kontakt” i Socialistisk Standpunkts organisation.
 • Aktivt søger at udbrede bladet samt dets kampagner, arrangementer og lignende aktiviteter ved salg, agitation eller uddeling (dette gælder såvel i som udenfor SFU).
 • Har skrevet artikler i bladet eller på en af dets hjemmesider.
 • Har ytret sympati for bladet som sådan, herunder deltaget i støttegrupper og lignende for bladet og dets internationale kontaktflade og ideologiske bagmænd.
 • Optræder som underskrivere på organisationens kampagner, appeller og lignende samt tilsvarende aktiviteter under dens internationale kontaktflade.
 • Systematisk hjælper bladet til at komme til orde i SFU’s organisation.
Landsledelsen opfatter situationen som meget uheldig og ønsker i princippet ikke at gennemføre udelukkelser, der kan synes ”lemfældige”. I tilfældet ”Socialistisk Standpunkt” mener landsledelsen imidlertid at dette kan være nødvendigt, hvis SFUs integritet skal beskyttes. Landsledelsen gør det klart, at den er parat til at udvide kriterierne og opfordrer alle SFUs medlemmer, afdelinger, regioner, mv. til at indberette henvendelser og lignende fra Socialistisk Standpunkt, samt afstå fra ethvert samarbejde med personer der har tilknytning til eller sympati for bladet.

Del

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.